^ Nazaj na vrh

RIBIŠKA DRUŽINA RADOVLJICA
Naslov: Lancovo 7 a, 4240 Radovljica
Davčna številka: SI 52518990
Telefon: 00386 (0)4 531 21 68
 
 
 

 

RIBIŠKA DRUŽINA RADOVLJICA

Davčna številka:

SI 52518990

Telefon:

04 531 21 68

Spletna stran:

www.ribiskadruzinaradovljica.si

 

 

Pravilnik ribolovnega režima Ribiške družine Radovljica

ki ga je dne 15. 03. 2016 na svoji seji sprejel občni zbor RD Radovljica in začne veljati dne 01.01. 2017 (oziroma v novi ribolovni sezoni)

 

 

1. SPLOŠNA NAVODILA

·       Ribič lovi ribe na lastno odgovornost.

·       Namen tega pravilnika je predpisati način ribolova v Radovljiškem ribiškem okolišu, ki zajema revirje Sava A, Sava 4, ribnik Vošče in Lipnico, s katerimi upravlja Ribiška družina Radovljica (v nadaljevanju RD Radovljica).

·       Ribe je dovoljeno loviti samo na podlagi pravil tega pravilnika ter skladno z določili:

           Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. list RS, št. 61/2006, z dne 13 6. 2006);

           Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, (Ur. list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007).

·       Ta pravilnik povzema omenjeno zakonodajo v najbolj pomembnih točkah ter dodaja specifične ribolovne ureditve RD Radovljica. V primeru, da določena pravila v tem pravilniku niso navedena, se upošteva veljavna zakonodaja.

·       Zaradi ogroženosti vrste potočna postrv, se v revirjih RD Radovljica ta vrsta prišteva k zaščitenimi vrstami rib in se je ne sme upleniti.

2.  RIBOLOVNA DOVOLILNICA

·       Športni ribolov izvajajo upravičenci po revirjih na podlagi ribolovnih dovolilnic, ki jih izdaja RD Radovljica. Ribolovne dovolilnice so letne, dnevne in večdnevne.

·       Pogoj za pridobitev letne ribolovne dovolilnice so:

1.     članstvo v RD Radovljica, ali po sklepu UO.

2.     poravnane finančne obveznosti, kot so članarina, obveznosti iz neopravljenih ur;

3.     član ne sme biti predhodno kaznovan v disciplinskem postopku, katerega sankcija je prepoved           pridobitve ribolovne dovolilnice;

4.     član mora vrniti prejšnjo letno ribolovno dovolilnico.

·       Letno ribolovno dovolilnico mora član vrniti na sedež RD Radovljica do 31. decembra tekočega koledarskega leta.

·       Letna ribolovna dovolilnica mora biti v celoti in pravilno izpolnjena. V nasprotnem primeru član ne more prevzeti letne ribolovne dovolilnice za naslednjo sezono.

·       Če član letne ribolovne dovolilnice ne vrne do 01. 03. naslednjega leta, mora plačati odškodnino v vrednosti ki jo določi UO.

·       Ob izgubi letne ribolovne dovolilnice mora član izgubljeni dokument preklicati v reviji Ribič.

·       Dnevne in večdnevne ribolovne dovolilnice se dobijo na prodajnih mestih, ki jih določi RD.

·       Vsak ribič mora pred začetkom ribolova v ribolovno dovolilnico vpisati datum s kemičnim svinčnikom (datum peti maj se napiše 05. 05.). Ribolov brez vpisanega datuma v dovolilnico ni dovoljen. Vsako uplenjeno ribo je ribič dolžan takoj po uplenitvi vpisati v vrstico datuma (zadnji kvadratek) ribolovnega dne z eno pokončno črtico.

·       Če član RD Radovljica na ribolov povabi gosta, le ta lovi brez posebne dovolilnice, njegov ribolov pa član vpiše v svojo dovolilnico v za to označeno polje v ribolovni dovolilnici; datum ribolova in ostale obveznosti se vpiše na že omenjeni način. Za pravilen ribolov gosta je odgovoren član RD, ki ga je povabil.

·       Ko ribič doseže dovoljeni dnevni uplen, mora z ribolovom končati in vpisati količino, vrsto in težo rib. Težo rib se vpiše v enoti kilogram, z eno decimalko (npr. 2,5 kg).

·       Ves čas ribolova, mora ribič vse uplenjene ribe imeti pri sebi.

·       Na ribolovni dan lahko z članom lovi tudi njegov otrok in sicer do 15 leta starosti z svojo palico po sistemu ujemi in spusti..

·       Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva, imetnik se identificira s člansko izkaznico.

3.  OMEJITVE IN PREPOVEDI

·       Lov z mostov in pregrad je prepovedan.

·       Pri ribolovu je obvezna uporaba pribora za odpenjanje rib (klešče, pean).

·       Na ribiški palici je lahko naveza z zgolj eno vabo.

·       Ribolov vseh vrst rib je dovoljeno opravljati z eno ribiško palico. Ribič ne sme imeti ob vodi hkrati pripravljenega pribora za lov ciprinidov in salmonidov.

·       Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.

·        Prepovedano uporabljati trnke dvojčke, trojčke ali z več ostmi, razen pri ribolovu sulca in ščuke v revirju Sava 4.

·       Pri ribolovu z umetno muho je dovoljen samo trnek enojček.

·       Ribe se meri od začetka glave do konca repne plavuti.

·       Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.

·       Član RD Radovljica, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča in ima status pripravnika ter mladoletni člani lahko lovijo le v spremstvu mentorja oz. drugega člana RD  Radovljica, ki ima opravljen izpit za športnega ribiča.

·       V času drsti je prepovedan lov na drstiščih, vznemirjanje rib na drstiščih, hoja po drstnih jamah in produ kjer se drstijo ribe. Če UO ali gospodar RD oceni, da je zaradi drsti ali zaradi drugih objektivnih razlogov potrebno določeni del revirja zapreti to objavi na oglasni deski, ter na spletni strani RD.

·       Če ribič opazi nenavadno obnašanje rib (pogin) ali onesnaženje vode, je dolžan poklicati 112 - Center za obveščanje ali čuvaje RD Radovljica.

4. DOVOLJENO ŠTEVILO RIBOLOVNIH DNI

4.1   Član RD Radovljica, ki ima veljavno ribolovno dovolilnico, ima pravico izkoristiti 50 ribolovnih dni:

·       ribnik Vošče: 20 dni.

4.2   Član RD Radovljica, ki ima veljavno ribolovno dovolilnico, ima pravico izkoristiti pri lovu salmonidov  30 ribolovnih dni:

·       10 ribolovnih dni v revirju Sava A in Lipnica

·       20 ribolovnih dni v revirju Sava  4

4.3   Lov sulca je posebej določen pod št. 8.

           4.4 Vsak član lahko vzame 10 ribolovnih dni v revirju za katerega se odloči, vendar mora to urediti na      .

          sedežu družine

RIBOLOVNI REŽIM PO POSAMEZNEM REVIRJU ALI VRSTI RIB

5. REVIR SAVA 4

·       Sega po reki Savi od označbe v Rakovniku do meje revirja z RD Tržič (velika skala na desnem bregu nad sotočjem Save in Tržiške Bistrice, ter na levem bregu do potočka  pred Tržiško Bistrico).

·       Dovoljene ribe za uplen  so: šarenka, lipan, klen, ščuka in sulec.

·       Pri lovu šarenke je dovoljeno muharjenje ali vijačenje( tudi z uporabo vodne kroglice) in ene umetne muhe, dovoljena je dodatna obtežitev z svincem do 5 mm premera.

·       Lipana je dovoljeno loviti samo na način muharjenja z obvezno uporabo umetne muhe brez zalusti.

·       Lov klena je dovoljen z vijačenjem s trnkom enojčkom. Dovoljena vaba so vse vrste sadja. V letni ribolovni dovolilnici  se datum vpiše v polje klen -10 dni.

·       Dnevno se lahko upleni v revirju Sava 4 :

              Pri lovu salmonidov    -    3 šarenke ali 1 lipan in dve šarenki ali 3 klene                                         

·       Lov sulca in ščuke je določen pod št. 8

 6. REVIR SAVA A IN POTOK LIPNICA - REVIR UJEMI IN SPUSTI ZA VSE VRSTE RIB

·       Revir Sava A sega po reki Savi Bohinjki od Cajhnovega jezu do sotočja, ter naprej po reki Savi do označbe v Rakovniku. Revir potok Lipnica pa sega od jezu pod tovarno Iskra mehanizmi Lipnica do izliva Lipnice v reko Savo v Podnartu.

·        Dovoljeno je muharjenje z eno umetno muho vezano na trnek enojček brez zalusti oz. muho s    stisnjeno zalustjo. Dodatna obtežitev ni dovoljena.

·       Pri lovu klena v revirju Sava A je dovoljeno vijačenje s trnkom enojčkom brez zalusti. Kot vabo uporabljamo različno sadje.

·       Ribolov sulca  in ščuke je sicer določen pod št. 8, vendar se morajo uporabiti vabe s trnki enojčki brez zalusti ali z stisnjeno zalustjo . Dovoljena sta največ dva  trnka enojčka .

·       S pravilno izpolnjeno dovolilnico za lov šarenke in lipana v  tem revirju, se ribolov pod enakimi pogoji lahko izvaja tudi v revirju Sava 4.

·       Uplen katerekoli vrste rib ni dovoljen.

7. RIBNIK VOŠČE

·       Dovoljene ribe za uplen so:  krap, ščuka, smuč, šarenka ,klen in som.

·       Ves ribolov je dovoljen z uporabo največ ene ribiške palice in obvezno uporabo enega trnka enojčka. Dovoljeno je tudi muharjenje.

·       Za ribolov krapa so dovoljene vse vabe rastlinskega izvora.

·       Lov klena je dovoljen na sadje.

·       Šarenko se lahko lovi na umetno muho.

·       Smuča, ščuko in soma lahko lovimo na umetne vabe daljše od 8 cm. Vaba ima lahko največ dva trnka enojčka.

·       Dnevno se lahko upleni 1 krapa ali 1 ščuko ali 1 smuča ali 3 klene ali 3 šarenke ali 1 soma.

·       Shranjevanje živih rib v mrežah je strogo prepovedano.

8. LOV SULCA

·       Vsakoletno število dovoljenega uplena sulca v vodah RD Radovljica določa upravni odbor.

·       Uplenjenega sulca je ribič dolžan v 2 urah prinesti gospodarju, predsedniku ali čuvaju  RD Radovljica, kjer sulca uradno izmerijo.

·       Pred ribolovom mora ribič pri gospodarju, predsedniku ali na spletni strani RD Radovljica (www.ribiskadruzinaradovljica.si) preveriti, če je lov na sulca še dovoljen.

·       Lov sulca je možen z vijačenjem ali muharjenjem.

·       Najmanjša debelina najlona je 0,40 mm. Dovoljene so vse umetne vabe, daljše od 10cm, razen v revirju Sava A, kjer mora biti izpolnjen še pogoj iz št.6

·       Sulca morata vedno loviti skupaj najmanj dva člana RD Radovljica z opravljenim ribiškim izpitom v največjem razmaku 100m.

·       Turist, ki lovi sulca mora vedno imeti za spremstvo člana RD Radovljica, ki ima opravljen izpit za športnega ribiča. Član lahko spremlja največ  tri turiste hkrati (Pri 3 turistih sam ne sme loviti), čuvaj RD Radovljica pa do 5 turistov.

·       V eni ribolovni sezoni lahko član upleni le enega sulca.

·        Če ribič, ki lovi sulca ujame ščuko in jo  upleni mora za tisti dan zaključiti  z ribolovom. Ščuka ne šteje v kvoto dovoljenega uplena  sulca. Član letno  lahko upleni le eno ščuko. Pri lovu ščuke sicer veljajo vsi ostali pogoji, ki veljajo za lov sulca.

·       Sulca se lovi od zore do mraka. Zora nastopi 1 uro pred vzhodom sonca, mrak pa eno uro po zahodu sonca; čas objavlja Agencije Republike Slovenije za okolje.

9. MUHARJENJE V REVIRJU SAVA 4 OD MOSTU NA POSAVCU DO MEJE Z RD TRŽIČ

·       V mesecu novembru je v tem delu revirja Sava 4 dovoljeno muharjenje (šarenka, lipan). Dovoljen je uplen rib, ki je določen za revir Sava 4 pod točko št. 5 tega pravilnika.

10. LOVNE DOBE, RIBOLOVNE MERE IN DOVOLJENE VABE

·       Prvi in zadnji dan v tabeli sta vključena v lovno dobo.

·       Umetna muha je tudi potezanka, ki pa ne sme biti daljša kot 7cm.

·       Revir Sava A in Lipnica

 

Vrsta rib

 

Lovna doba

 

Dovoljene vabe

šarenka

Od  01.03. do 31.10.

Umetna muha; obvezno brez zalusti

lipan

Od  16.05. do 31.10. 

Umetna muha; obvezno brez zalusti

sulec

Od  01.10. do 14.02.

Umetna vaba daljša od 10cm  trnek enojček  brez zalusti

klen

Od  01.07. do 31.10.

Sadje,umetna muha 1 trnek enojček brez zalusti

ščuka

Od  01.11. do 31.01.

Umetna vaba daljša od 10 cm .največ 2 trnka enojčka brez zalus

·       Revir 4

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Dovoljene vabe

šarenka

od 01. 03. do 31. 10.

24 cm

Umetna muha

lipan

od 16. 05. do 31. 10.

40 cm

Umetna muha, obvezno brez zalusti

sulec

od 01. 10. do 14. 02.

90 cm

Umetna vaba daljša od 10 cm

klen

od 01. 07. do 31. 10.

30 cm

 Beličarjenje - sadje

ščuka

od 01. 11. do 31.01.

50 cm

Umetna vaba daljša od 10 cm

   ·       Revir Sava 4  odsek: od mostu na Posavcu do meje z RD Tržič

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Dovoljene vabe

šarenka

od 01. 03. do 31. 11.

24 cm

Muharjenje – umetna muha

lipan

od 16. 05. do 31. 11.

40 cm

Muharjenje – umetna muha obvezno brezzalustnik

·       Vošče

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Dovoljene vabe

šarenka

od 01. 03. do 31. 10.

24 cm

Umetna muha

krap

od 01. 01. do 31. 12.

    Je nima

Vabe rastlinskega izvora

ščuka

od 01. 05. do 31. 01.

50 cm

Umetna vaba večja od 8 cm,

smuč

od 01. 06. do 28. 02.

60 cm

Umetna vaba večja od 8 cm,

klen

od 01. 07. do 31. 10.

30 cm

Muharjenje - umetna muha, beličarjenje - sadje

som

Od 01.7    do 30 . 04.

        60 cm

Umetna vaba

11. ČUVAJSKA SLUŽBA

·       Ribiški čuvaji delujejo v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, drugimi zakoni RS in s pravili RD Radovljica ter imajo v času opravljanja čuvajske službe status uradne osebe.

·       Na zahtevo ribiškega čuvaja, ki se predstavi z izkaznico, mora ribič čim prej varno priti do čuvaja.

·       V skladu s pooblastili, ki jih določa zakon, lahko čuvaj:

-            zahteva vpogled v ribiško dovolilnico in osebni dokument ;

-            fotografira ribiča pri morebitnem kršenju rib.pravil

-            pregleda ribolovni pribor in ulov;

-            pregleda vsebino ribiške torbe;

-            v primeru ugotovljene kršitve začasno zaseže ribolovni pribor, vabe in dovolilnico;

-            v primeru ugotovljene kršitve trajno zaseže ujete ribe.

·      Vsako upiranje ribiča ali nesodelovanje s čuvajem pri izvrševanju njegovih pooblastil se po zakonu šteje za upiranje uradni osebi in se ustrezno sankcionira.

 

·  Čuvaji RD Radovljica:

 

1.     Tomaž Bertoncelj

041 737 276

2.     Boštjan Podbevšek

041 684 923

3.     Roman Zupanc

051 418 564

4.     Matej Šparovec

041 366 383

5.     Peter Bertoncelj

031 831 351

6.     Omerza  Nejc

031 298 979

7.     Denis Jelovčan

051 234 727

8.     Rok Šparovec

040 950 870

 

Naslov:

Lancovo 7 a, 4240 Radovljica

         

 

Za pravilno delovanje spletnih strani RD Radovljica, je potrebna potrditi namestitev piškotkov na vaš računalnik. V kolikor ne želite potrditi namestitve piškotkov, RD Radovljica ne jamči za pravilni prikaz strani. .

  Sprejemam pogoje za pravilni ogled spletnih strani RD Radovljica.